POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Internetowego i Portalu DRIVEBOX

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Polityka prywatności strony internetowej DRIVEBOX ma charakter informacyjny.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony jest DRIVEBOX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-426) przy ul. Jemiołowej 44/101, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668513, NIP: 8992813034, adres e-mail: contact@drivebox.co, zwana dalej „Administratorem”.
  3. Dane osobowe Odwiedzającego, który ujawnił je na stronie internetowej np. poprzez rejestrację konta, zmianę danych konta, wprowadzenie informacji w formularzu zamówienia lub wprowadził je za pośrednictwem strony w inny sposób albo w postaci zapisu na newsletter bądź też za pośrednictwem formularza kontaktowego, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
  4. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w zakresie ujawnionym przez Odwiedzającego obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane ujawnione przez Odwiedzającego według jego uznania poprzez wprowadzenie na stronie DRIVEBOX (np. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń).
  5. Administrator przetwarza dane podane przez Odwiedzającego dla celów wskazanych w art. III poniżej.
  6. Strona DRIVEBOX korzysta z plików cookies zapisywanych na urządzeniu Odwiedzającego, w celu realizacji usług zgodnie z niniejszą polityką, w szczególności zgodnie z Polityką Cookies (art. VIII) oraz art. II pkt 2 poniżej. Szczegółowe kwestie dotyczące stosowanych plików Cookies, w tym zakres, rodzaj oraz sposoby korzystania z Cookies, jak również prawa i obowiązki Odwiedzającego określa Polityka Cookies w art. VIII poniżej.
  7. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i wprowadzenie danych na stronie DRIVEBOX Odwiedzający wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w zakresie obejmującym udostępnione dane na warunkach określonych w niniejszej polityce, w celu nawiązania kontaktu, podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem ewentualnej umowy lub jej wykonania oraz dla celów statystycznych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić kontakt z Administratorem lub realizację usług.
  8. Odwiedzający może wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie od Administratora, na podany przez niego ze pośrednictwem strony internetowej adres e-mail informacji handlowych (marketingowych) w celach marketingu bezpośredniego własnych usług oraz na przetwarzanie przez Administratora pozyskanych w ten sposób danych osobowych w tych celach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora.
  9. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla Odwiedzającego, w konkretnych celach i nie „na zapas’’, nie więcej niż potrzeba ani nie dłużej niż potrzeba, wykazując dbałość o prawidłowość danych i zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.
  10. Pod pojęciem strony internetowej DRIVEBOX należy rozumieć zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet w celu prezentacji usług Administratora, prowadzenia działań marketingowych, nawiązywania kontaktów z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z usług Administratora, przedstawienia informacji związanych z działalnością i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.
 2. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca stronę internetową DRIVEBOX.
  2. Podczas przeglądania przez Odwiedzającego strony internetowej DRIVEBOX automatycznie zbierane są dane dotyczące Odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).
  3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne inne niż zbierane przez pliki Cookies, związane z korzystaniem ze strony (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu stroną internetową, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Odwiedzających stronę. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.
  4. Dla celów statystycznych strona może być zintegrowana z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi: Google Analytics.
 3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzających ponieważ jest to niezbędne do:
   • podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni) Administratora lub osoby trzeciej, w tym podmiotów powiązanych z Administratorem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub osoby trzeciej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Odwiedzającego w ramach rejestracji w sklepie internetowym lub z działań zmierzających do złożenia zamówienia dotyczącego określonego towaru lub usług albo korzystania z usługi.
 4. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

  Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla ewentualnego kontaktu z Administratorem i realizacji usług, a ewentualnie – może okazać się niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora.

 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
   • podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną i z zakresu rachunkowości,
   • podmiotom zaangażowanym w realizację umowy, w szczególności podmiotom powiązanym z Administratorem.
  2. Administrator nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. CEL PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane Odwiedzających pozyskane w celach, określonych w art. III powyżej, Administrator przetwarza w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH I UPRAWNIENIA
  1. Dane osobowe będą przetwarzane:
   • na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem – do czasu upływu terminu w którym Administrator lub Odwiedzający mogą dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, lub do upływu terminu, w którym może zostać wszczęte postępowanie przez organy administracji publicznej w związku z wykonaniem umowy,
   • w związku z prowadzeniem działań marketingowych i informacyjnych – do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych.
  2. Odwiedzającym przysługują następujące prawa:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • prawo do usunięcia danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Wykonywanie powyższych uprawnień Odwiedzającego następuje w drodze zgłoszenia żądania Administratorowi poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności, bezpośrednio w siedzibie Administratora, a także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 725 41 54.
 8. POLITYKA COOKIES
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, wysyłane przez stronę internetową i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową, przechowywane w urządzeniach końcowych Odwiedzających (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Odwiedzający stronę internetową.
  2. Wyrażenie zgody na zapisywanie plików Cookies przez Odwiedzających jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do korzystania ze strony internetowej lub nawiązania kontaktu z Administratorem.
  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:
   1. umożliwienia uruchomienia na stronie internetowej jego podstawowych funkcjonalności, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na stronie internetowej; bez tych Cookies strona internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie,
   2. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony, przy zarejestrowaniu wyborów Odwiedzających (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają); te Cookies mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Odwiedzający, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części strony internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki Cookies Administrator może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści;
   3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej poprzez Cookies zbierające informacje o tym, w jaki sposób Odwiedzający korzysta ze strony internetowej, w tym które części strony internetowej odwiedza najczęściej i czy otrzymuje komunikaty o błędach stron.
  4. Odwiedzający ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
  5. Odwiedzający stronę może zrezygnować z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   1. w przeglądarce Internet Explorer
   2. w przeglądarce Firefox
   3. w przeglądarce Opera
   4. w przeglądarce Chrome
   5. w przeglądarce Safari
  7. W celach statystycznych strona internetowa wykorzystuje ciasteczka dostarczane przez np. Google AdWords, Facebook.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności strony internetowej DRIVEBOX podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu.
  2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
   2. dostęp do konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,
   3. certyfikat SSL.
  3. Strona internetowa DRIVEBOX może zawierać linki do innych stron internetowych.
  4. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Contact

Drop us a line! We’ll be more than happy to have a chat with you.

Drivebox Sp. z o.o.
ul. Jemiołowa 44/101
53-426 Wrocław
Poland
P: +48 501 121 192

We benefit from over 10 years of experience gained by our employees on B2B telematics market, to create ultra-mobile IoT solution for passenger cars.

Contact us

Follow us on social media

© 2024 Drivebox Sp. z o.o.